Phó Phòng Kế toán - Bình Thuận

Phó Phòng Kế toán - Bình Thuận

Mô tả công việc:Tổ chức thực hiện và giám sát công việc hàng ngày của nhân viên trong phòng. Bám sát mục tiêu công việc của từng nhâ viên để thúc đẩy hoàn thành công việc đúng tiến độ và đạt hiệu quả.Tham gia các quy trình vận hành của doanh nghiệp. Soát xét toàn...
Đọc tiếp
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM

Mô tả công việc1.       Quản lý giám sát-     Xây dựng sơ đồ tổ chức và nhân sự-     Đề xuất kế hoạch năm cho các họạt động của Viện-     Giám sát và quản lý tất cả các hoạt động của Viện, giải quyết các vấn đề phát...
Đọc tiếp
Được hỗ trợ bởi Dịch