• Là những người lính dày dặn kinh nghiệm trên mặt trận kinh tế, chính trị, văn hóa... và các lĩnh vực khác.
  • Nhiệt liệt hưởng ứng và ủng hộ tinh thần khởi nghiệp và khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc gắn liền với phát triển Hưng Thịnh Group vững mạnh là nhiệm vụ chủ đạo của BLĐ Hưng Thịnh.
  • Thượng tôn pháp luật, hài hòa lợi ích, phát triển bền vững là cơ sở quyết định các chiến lược phát triển Hưng Thịnh Group của Ban lãnh đạo trong ngắn, trung và dài hạn.
  • Bản lĩnh, tài năng, tâm trong, trí sáng, đoàn kết, kỷ luật là giá trị cốt lõi của BLĐ Hưng Thịnh.
  • Quản lý khoa học, áp dụng công nghệ hiện đại, quan hệ đối nội và đối ngoại sâu rộng là thế mạnh của BLĐ Hưng Thịnh.
  • BLĐ Hưng Thịnh luôn luôn chủ động kiểm soát nội bộ, tổ chức công việc đúng người - đúng việc - linh hoạt - phù hợp - hiệu quả.
  • Tạo ra môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, văn minh, nghĩa tình là trọng trách của BLĐ Hưng Thịnh.
  • Truyền cảm hứng, đam mê và tinh thần sáng tạo ra giá trị mới mỗi ngày cho từng cá nhân và tập thể Hưng Thịnh Group là vai trò dẫn dắt của BLĐ Hưng Thịnh.
  • Huy động và phát huy tối đa khả năng tiềm ẩn, sự nhiệt tình, trách nhiệm, tính chủ động của từng cá nhân gắn bó lâu dài với Hưng Thịnh Group là việc làm quan trọng của BLĐ Hưng Thịnh.
  • Chất lượng sản phẩm, dịch vụ, chữ tín, đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và sự hài lòng của khách hàng là thước đo hiệu quả công việc của BLĐ Hưng Thịnh.

BLĐ Hưng Thịnh nhận thức sâu sắc rằng: Thành công của thương hiệu Hưng Thịnh Group là kết tinh giá trị lao động và sự cống hiến tâm-trí-lực của từng cá nhân hành động theo Tôn chỉ gắn liền với Sứ mệnh và Tầm nhìn, đặc biệt là sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ của Hưng Thịnh Group.

Được hỗ trợ bởi Dịch